Projekty

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego inicjuje i prowadzi projekty o charakterze edukacyjnym, badawczym, wdrożeniowym i doradczym na rzecz rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych. Wszystkie projekty są realizowane we współpracy ze społecznościami lokalnymi, administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi. Do tej pory Fundacja przeprowadziła 2000 projektów w kraju i za granicą. Rocznie realizuje kilkadziesiąt projektów na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

FRDL prowadzi innowacyjne i autorskie projekty dotyczące między innymi:

  • aktywizacji zawodowej osób wykluczonych,
  • edukacji w tym rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów,
  • wsparcia ekonomii społecznej poprzez integracje osób bezrobotnych,
  • zarządzania strategicznego,
  • polityki kulturalnej,
  • planów zagospodarowania przestrzeni
  • oraz innowacji na terenach wiejskich.

Działania projektowe służą również opracowaniu raportów prezentujących uwarunkowania lokalne, realizacji zrównoważonych planów rozwoju jednostek terytorialnych, wspieraniu zarządzania zasobami lokalnymi, wzmacnianiu zaangażowania mieszkańców w życie publiczne oraz stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Głównymi odbiorcami działań są przedstawiciele jednostek terytorialnych, organizacji pozarządowych, liderzy lokalni i młodzież.

Fundacja zrealizowała szereg projektów międzynarodowych m.in. w krajach bałkańskich (Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Albanii, Macedonii), Rumunii, Turcji, Mołdawii, Ukrainie, Białorusi, Armenii, Azerbejdżanie, Rosji, Kazachstanie i Tunezji. Nasza działalność międzynarodowa skupia się na dzieleniu się polskim doświadczeniem okresu transformacji ustrojowej, promocji osiągnięć Polski w sferze samorządności oraz reformowania gospodarki i państwa.

Zobacz mniej
Zobacz więcej
Obszar tematyczny projektu: Innowacje/Przedsiębiorczość młodzieży/Współpraca międzynarodowa Instytucja kontraktująca/sponsor: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja Programu Erasmus+ linia KA2-Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne na rzecz młodzieży
Bułgaria
Czechy
Słowacja
W realizacji
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
Projekty
Projekt „Akademia Przywództwa dla Współpracy Transgranicznej” dofinansowany przez Radę Europy. „Akademia Przywództwa dla Współpracy Transgranicznej” to program rozwoju kompetencji liderskich, platforma wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń, skierowany do starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i sekretarzy gmin i powiatów. Akademia jest inicjatywą edukacyjną proponującą innowacyjne spojrzenie na zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego w oparciu…
Ukraina
W realizacji
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Projekt grantowy Komisji Europejskiej ukierunkowany na wsparcie produkcji i dystrybucji informacji na temat Polityki Spójności Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Stowarzyszenie Gazet Lokalnych
Centrala
W realizacji
EDUKACJA
INNE
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z partnerami z Czech, Słowacji i Niemiec realizuje międzynarodowy projekt YOUTH IMPACT, którego celem jest wsparcie potencjału ewaluacyjnego podmiotów działających na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży niepracującej i nieuczącej się (NEET – not in employment, education, or training).    
Czechy
Niemcy
Słowacja
W realizacji
EDUKACJA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
  W ramach projektu gminy otrzymują grant na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych wykraczających poza wymogi prawne wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedmiotem konsultacji społecznych może być nowy lub zmieniany dokument planistyczny: - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, lub - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Wszystkie regiony
W realizacji
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Instytucja kontraktująca/sponsor: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) Komisji Europejskiej, Erasmus+ Youth Capacity Building Lider projektu: Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce Partnerzy projektu: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, Fundación Padre Adolfo Kolping A.C. Mexico, Obra Kolping en Honduras, Organizatia Centrala a Familiilor Kolping din Romania, Langen Kaffee GmbH.
Niemcy
Rumunia
W realizacji
MŁODZIEŻOWE
POMOC ROZWOJOWA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Projekty
Program DOBRE to międzynarodowy projekt realizowany na Ukrainie. Jego celem jest wsparcie procesu decentralizacji i wzmocnienie samorządu lokalnego (czyli nowopowstałych połączonych ukraińskich gromad) oraz zapewnienie warunków dla rozwoju społeczności lokalnych. Program finansowany jest przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) i realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Global Communities.
Ukraina
W realizacji
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA